Arta proiectului urban. Regenerare post-industrială în practica lui Marcel Smets


Între 15 septembrie și 5 octombrie 2023, Centrul de Interes și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prezintă prima retrospectivă a proiectelor de regenerare post-industrială și infrastructurală, dirijate și co-dirijate de urbanistul belgian Marcel Smets (n. 1947).

Revizitând trei decenii de practică urbanistică recentă, expoziția pune în valoare complexitatea contextelor și a proceselor co-creative implicate în renovarea orașului contemporan. Evitând reprezentarea, în forma unui métarécit personal, a remarcabilei cariere individuale care constituie legătura dintre proiectele reunite aici, expoziția aduce la rampă o serie de personalități, organizații și comunități, grupate în constelații profesionale, sociale și sisteme ale puterii. Aceste constelații sunt generate de două tipuri de „gravitație:” pe de o parte, ponderea axiologică a orașului, ca obiect privilegiat de cercetare în tot mai numeroase domenii disciplinare și, pe de altă parte, incontestabila forță de atracție exercitată asupra subiectivității contemporane de siturile industriale și infrastructurale ruinate. Proiectele selectate prezintă o triplă diversitate: (a) cronologică – din anii ‘90 până în prezent; (b) tipologică - gări feroviare (Leuven, Anvers), cartiere portuare (Genova), fronturi urbane fluviale (Rouen, Porto), infrastructuri rutiere (Genova, Anvers), și echipamente industriale sau publice abandonate (Ghent, Hasselt); (c) geografică – proiecte din Belgia, Franța, Italia, Portugalia.

Proiectul se integrează evoluției Centrului de Interes, un loc dedicat artei contemporane, situat într-o zonă post-industrială emergentă, care conține interdisciplinaritatea în ADN-ul său de „spațiu de laborator.” Conceptul proiectului confruntă cele două noțiuni asociate în titlul său: arta și proiectul urban. Recunoscând orașul ca obiect predilect al artei contemporane, proiectul urban este revendicat ca unul dintre cele mai actuale genuri artistice. Discursul spațial al expoziției configurează un itinerar cronologic prin proiectele prezentate și echipele care le-au făcut posibile, precum și o dialectică sit – non-sit (în sens smithsonian), prin relația de continuitate dintre spațiul interior și exterior. Rezultă un dialog vizual tematizat între locurile re-prezentate ale proiectelor și actualitatea fostei fabrici care le găzduiește, dar și a fostelor situri industriale din jurul Centrului de Interes, către care se deschid – ca într-un panoptic – perspective controlate, integrale vizitei.

Proiectele lui Marcel Smets curatoriază orașul post-industrial dincolo de preocupări pur estetice și formale, căutând permanent îmbunătățirea condiției urbane găsite. Această expoziție răspunde în fond dorinței comunităților contemporane de a imagina un viitor locuibil pentru teritoriile deja urbanizate dar neglijate.

Cristina Purcar, Ovidiu Leuce, Andreea Milea        

 

 

 

The Art of Urban Design.
Post-Industrial Regeneration in the Work of Marcel Smets

From September 15th to October 5th, 2023, Centrul de Interes and the Technical University of Cluj-Napoca present the first comprehensive survey of post-industrial and infrastructural regeneration work, directed and co-directed by Belgian urbanist Marcel Smets (b. 1947).

Encompassing three decades of recent urbanistic practice, the exhibit highlights the complex environments and co-creative processes at work in the renewal of the contemporary city. Rather than a personal métarécit, the prodigious individual career that connects the showcased projects, the exhibit occasions the opportunity of starring many individuals, organisations, and communities, grouped into professional or social constellations and power systems. These constellations are generated by two kinds of ‘gravity:’ on the one hand, the axiological weight of the city as privileged research object in many disciplinary areas and, on the other hand, the undeniable attraction force exerted on contemporary subjectivity by ruined industrial and infrastructural places. The selected projects display a threefold diversity: (a) chronological - from the early ‘90s to the present; (b) typological - railway stations (Leuven, Antwerp), port districts (Genoa), urban river fronts (Rouen, Oporto), road infrastructure (Genoa, Antwerp), and derelict industrial or public facilities (Ghent, Hasselt); (c) geographical – projects from Belgium, France, Italy, Portugal.

The project befits the evolution of Centrul de Interes, a dedicated place for contemporary art, located in an emerging post-industrial area, containing interdisciplinarity in its DNA of a ‘laboratory space.’ The concept of the project confronts the two notions associated in its title: art and urban design. While the city is recognised as quintessential object of contemporary art, urban design is simultaneously reclaimed as a most relevant artistic genre. The spatial discourse of the exhibit configures a chronological itinerary through the featured projects and urban design collectives, as well as a site – non-site dialectic (in Smithsonian sense), through the continuity relationship between interior and exterior space. This results in a thematised visual dialogue between the re-presented places of the projects, and the actuality of the former factory hosting them, and of the ex-industrial sites surrounding the exhibit venue, which are - panopticon-like – purposefully framed as integral components of the visit.

Marcel Smets’ projects curate the post-industrial city beyond purely aesthetic and formal concerns, constantly seeking the improvement of the found urban condition. This exhibit thus ultimately addresses the desire of present-day communities to envision inhabitable futures for the ubiquitous already urbanised yet neglected territories.


Cristina Purcar, Ovidiu Leuce, Andreea Milea

 

Go back